GESCHIEDENIS
Vanwege onze passie voor het Christelijke geloof in Jezus Christus hebben wij in 1990 de stichting “Evangelische Bibliotheek” aan huis opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Wij leenden Christelijke boeken, gefundeerd op de Bijbel, uit in de regio Hoorn. Al gauw werden de eerste videobanden in ons uitleenbestand toegevoegd. In 1997 konden wij de boeken niet meer herbergen en besloten de stichting op te splitsen. De boeken zijn verhuisd naar een andere stichting en wij gingen verder met de uitleen van videobanden. Een paar jaar later zijn wij overgestapt van videobanden naar Dvd’s.  In die tijd maakten we samen met “Goed Nieuws TV” een begin met de productie van TV programma’s. Deze TV programma’s werden uitgezonden via Salto op de Amsterdamse kabel. In 1997 hebben we ook de naam van de stichting gewijzigd  in de “Evangelische Video Stichting” (EVS) In het begin leenden wij aan huis, later zijn we daarmee gestopt en zijn we overgegaan naar uitleen per post door geheel Nederland.


BELASTING EN KAMER VAN KOOPHANDEL

De Stichting is een Christelijk non-profit stichting en opgericht in 1990. De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor NW-Holland,Hoorn onder nummer 41 23 56 35. De nu hetende. EVS is door de belastingdienst van de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI erkende stichtingen is, dat giften aftrekbaar zijn op  uw belasting aangiften. Per 1 januari 2014 moeten de ANBI instellingen hun gegevens apart weergeven. E.V.S. heeft hieraan voldaan en verwijst u naar het tabblad ANBI op de Home pagina. Meer informatie over ANBI kan men vinden op www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften.


HET HUIDIG E.V.S

E.V.S. bestaat uit drie onderdelen: EvsMedia Producties – Evangelische & Christelijke Videotheek – IsraelCNN

1. Christelijke & Evangelische Videotheek
De Videotheek leent alleen dvd’s uit op basis van wederzijds vertrouwen. De videotheek draagt voor elke uitgeleende dvd uitleenrechten af aan Stichting Leenrecht, onderdeel van Buma/Stemra in Hoofddorp. De videotheek is gebaseerd op het Woord van God en dient als hulpmiddel voor geloofsopbouw. Uitgeleende dvd’s vervangen niet de Bijbel. De Videotheek handhaaft de fundamenten van het geloof en is zich bewust van verschillende visies over de uitleg van de Bijbel. De stichting is niet verbonden aan enig kerkelijke richting, doch stelt zich positief op ten aanzien van elke Bijbelgetrouwe denominatie. Er is een groot en breed assortiment ondergebracht in categorieën en eventuele sub categorieën. Via een bestelformulier ontvangt men de dvd’s plus een verzendbon met onze kosten. Wij hebben gekozen om de dvd’s in een simpel plastic hoesje te verzenden zonder dvd box en omslag. Dit om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. Verdere informatie over uitleenkosten, spelregels, nieuwsbrieven, enz. kunt u vinden op de site.

2. EvsMedia Producties
EvsMedia produceert Christelijke tv-programma’s, documentaires, concert-  en conferentie opnamen, enz. EvsMedia ondersteunt media projecten in zendingsgebieden in het buitenland en verleent media opleidingen. Binnen Nederland ondersteunt en/of werkt de stichting samen met andere Christelijke media organisaties.  Zo heeft de stichting b.v. samen met Schreeuw om Leven Media   Brink TV internet televisie opgericht. Op BrinkTV.com kan men gratis streaming on demand kijken van allerlei producties die EvsMedia heeft geproduceerd.

3. IsraelCNN
EVS heeft een warm hart voor Israël met het Joodse volk. De Bijbel is gestoeld op het Joodse geloof en Jezus Christus is Joods. Daarom steunen wij Israël in woord en daad. IsraelCNN wat staat voor Israël Christelijk Nieuws Netwerk of Israeli Christian News Network. IsraelCNN brengt positief nieuws over Israel.

WAT WIJ GELOVEN
De stichting heeft ten doel:
1. Zonder winstoogmerk mede te werken aan de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus met de beste middelen die haar ter beschikking staan, teneinde velen met het Evangelie van Gods Koninkrijk te bereiken.

2. De stichting werkt volledig en uitsluitend volgens Gods onfeilbare Woord en aanvaardt de Bijbel, als het door God geïnspireerde en Woord als leidraad voor geloof en leven. Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God.

3. Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.

4. Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.

5. Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.

6. De stichting aanvaardt het Joodse volk  als het volk van God in het verleden, heden en toekomst. De stichting gelooft niet in de vervangings theologie. De stichting steunt Israël in woord en daad.

Heeft u nog vragen over “Wie we zijn” kunt u gerust contact met ons opnemen.

EVS