ANBI INFORMATIE

De EVS non-profit Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, als giften en donaties. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI aangewezen zijn, hebben deze belastingvoordelen. Als u EVS financieel ondersteunt kunnen deze aftrekbare giften op uw aangifte inkomstenbelasting afgetrokken worden.
ANBI Nummer: RSIN / fiscaal nummer: 806492521

EVS INFORMATIE

De Evangelische Video Stichting is opgericht op 5 juni 1990 als Evangelische Bibliotheek. Op 28 oktober 1997 heeft de stichting de naam gewijzigd in Evangelische Video Stichting, waarvan akte.

De volgende onderdelen vallen onder en zijn eigendom van de Evangelische Video Stichting:

 1. EvsMedia Producties

 2. Evangelische Videotheek

 3. IsraelCNN

 4. Kies dan het Leven

Naam: Evangelische Video Stichting
RSIN: 8064.92.521
KvK Noordwest-Holland: 41235635

Contactgegevens:
Naam: Evangelische Video Stichting
Adres: Kosterstuin 18. 1689 KA Zwaag
Telefoon: 0229-750072
GSM: 06-44654183
E-mail: info@evangelischevideostichting.nl

Bestuursleden:
R.C.J. Dankelman:             Voorzitter/Secretaris
P. Selier:                               Penningmeester
E. Tiemens-van Hunnik:  Bestuurslid

Het beleidsplan van de stichting is gericht op onder meer:

 1. het produceren en in omloop brengen van christelijke/evangelische televisie- en videoprodukties via verschillende media dragers als dvd, streaming, Video on Demand (VOD), Live Streaming, USB stick en alle toekomstige media dragers op non-profit basis.

 2. het fysiek uitlenen van dvd’s van christelijke en evangelische materiaal op Bijbelse grondslag.

 3. het verzorgen van videopresentaties in kerk, gemeenten en allerlei beschikbare ruimten.

 4. het verzorgen van televisieuitzendingen in binnen- en buitenland via kabel, satelliet en internet.

 5. het ondersteunen van zendingsprojecten in het buitenland middels tv- en videoproducties.

 6. het ondersteunen van christelijke/evangelische hulpprojecten in o.a. Israel, India, China, enz. en het ondersteunen van Joodse projecten in de gehele wereld.

 7. het geven van onderwijs aan mediagroepen in kerken/gemeenten in Nederland en aan christelijke zendingsprojecten in het buitenland.

 8. het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.

Beloningsbeleid:
De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van giften, donaties en inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten.
De Stichting ontvangt geen subsidies.
De stichting heeft geen mensen in loondienst.
Gemaakte onkosten worden vergoedt indien er voldoende financien beschikbaar zijn.
Voor vrijwilligers die minimaal 5 dagen in de week fulltime vrijwilligerswerk verrichten krijgen het door de overheid bepaalde maximum van €1500,00 per jaar, indien er voldoende financien beschikbaar zijn.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk mede te werken aan de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en humanitaire hulp met de beste middelen die haar ter beschikking staan, teneinde velen met het Evangelie te bereiken en een menswaardig bestaan te leven, zowel humanitaire als geestelijk.

Financiele verantwoording:
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Ook wordt een jaaroverzicht samengesteld.

Jaarrekening EVS 2019